Personuppgiftspolicy

Vi bryr oss om din integritet!

Vitamin Manager Personuppgifterspolicy / GDPR – Allmänna Dataskyddsförordningen

1. Introduktion

VM International AB (“Vitamin Manager”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med beställning av kosttillskott och därtill relaterade tjänster samt anmälan om prenumeration av Vitamin Managers digitala nyhetsbrev via webbplatsen www.vitaminmanager.com.com (“Webbplatsen”).

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som som användare av Webplatsen, som kund hos Vitamin Manager ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

2. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: VM International AB
Organisationsnummer: 556995-4158
Adress: Åsvägen 11
138 36 Älta, Sverige

Telefon: Jojje Borssén, +46 70-7408679
E-post: jojje.borssen@vitaminmanager.com

3. När använder vi personuppgifter?

Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Vitamin Manager behandlar dina personuppgifter när du:

 • Beställer kosttillskott via Webbplatsen; och
 • Samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

4. Hur och vilka personuppgifter använder vi?

Nedan har Vitamin Manager sammanställt vilka personuppgifter som behandlas inom ramen för Webbplatsen. För att vi ska kunna ge dig en välgrundad rekommendation om det kosttillskott som passar bäst för dig vill vi ställa några frågor till dig. Vi samlar därför in följande uppgifter om dig genom ett quiz, varav vissa kan vara personuppgifter:

 • Kön
 • Kostvanor
 • Graviditet (ja/nej)
 • Om du är över eller under 35 år
 • Om du väger mer eller mindre än 65 kg
 • Om du är längre eller kortare än 165 cm
 • Om du känner dig trött
 • Om du äter kött
 • Om du är vegetarian
 • Kontaktuppgifter: namn, adress, postadress och e-postadress

Om du inte har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och endast angivit dina personuppgifter för att beställa en produkt kommer dina personuppgifter inte användas för något annat ändamål.

Om du inte lämnar ut dina kontaktuppgifter i samband med att du beställer en av våra produkter kan Vitamin Manager inte fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter mot dig eller leverera produkterna som du beställer av oss. Att göra vårt quiz är dock helt frivilligt och enda syftet med detta är att kunna leverera en mer anpassad produkt till dig. Om du inte vill göra vårt quiz kan du själv välja vilken sammansättning av kosttillskott du vill ha.

För mer information om hur Vitamin Manager behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrev, se avsnitt 6 nedan.

5.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Vitamin Managers räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter.

Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Vitamin Managers instruktioner. Vi kräver att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

 • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
 • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
 • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
 • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
 • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
 • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vitamin Managers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och
 • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Vitamin Manager eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Vitamin Manager.

5.2 Känsliga uppgifter

 • Vissa av de uppgifter som vi samlar in via vårt quiz kan vara känsliga personuppgifter. Att göra vårt quiz är helt frivilligt och är inte ett krav för att kunna göra en beställning hos oss. Dina svar behandlas endast för att vi ska kunna ge dig rekommendationer om kosttillskott. Vi kontaktar dig via e-post. Uppgifterna lagras hos WordPress. Vi kommer aldrig att dela med oss av dessa uppgifter till tredje part (förutom för kortvarig lagring).

5.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Vitamin Manager sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Irrelevant information raderas skyndsamt. Uppgifterna som sparas skall vara korrekta och vid behov uppdateras eller rättas.
 • Personuppgifter som är nödvändiga för att leverera kosttillskott som du har beställt av Vitamin Manager sparar vi under tiden du är kund hos oss och ett år därefter. Vi raderar omedelbart eventuella känsliga personuppgifter inom 2 år månader efter att du avslutat din prenumeration.
 • Eventuella mailkonversationer mellan enskild individ och våra produkter och tjänster raderas årsvis 1 september varje år. Detta för att kunna säkerställa leveransen av våra tjänster till dig som kund. Vid utgående massutskick används alltid dold kopia.
 • Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra Samarbetspartners och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga.

5.4 Överföring till land utanför EU/EES

 • Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Samtliga våra egna IT-system samt data som lagras av Mailjet lagras inom EU/EES.
 • I samband med att du beställer en eller flera produkter av oss kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vid varje sådan överföring kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens föreskrifter genom att bland annat ingå personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå eller , Privacy Shield mellan EU och USA, uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.
 • 6. Mer om personuppgiftsbehandling i samband med utskick av Vitamin Managers digitala nyhetsbrev
 • Personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut Vitamin Managers nyhetsbrev och skicka marknadsföring till dig omfattar endast din e-postadress och ditt namn.

6.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 • För marknadsföringsändamål kommer din e-postadress endast att överföras till vår leverantör som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhetsbrev (Mailjet). När du mottar ett nyhetsbrev från oss har du alltid möjlighet att avsluta din prenumeration genom att klicka på en länk längst ner i e-postmeddelandet.
 • Kundtjänstärenden lagras och sparas i Zendesk tills dess att de är avslutade och klara.

6.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Mail

 • Om du endast prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi ditt namn och din e-postadress så länge din prenumeration på vårt nyhetsbrev är aktiv.

7. Ändamålsbegränsning

8. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om behandlingen baseras på samtycke.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

9. Övriga frågor

Om du har en fråga som inte besvaras i vår integritetspolicy är du mycket välkommen att höra av dig till oss!

Telefon: Jojje Borssén, +46 70-7408679
E-post: jojje.borssen@gmail.com